Metode Kepemimpinan Versi Jawa


Ing ngandhap kados pundi lampahing para pemimpin saking ular-ularing para sarjana sujana ing jaman kina. Kula pendhetaken saking lampahan ringit purwa “Wahyu Makutharama, wahyu pikukuhing praja”, anggitan Ki Siswaharsaya. Ing lampahan ringgit purwa piwulangipun Begawan Kesawasidhi dhumateng Arjuna, ingkang mendhet piwulangipun Prabu Ramawijaya dhumateng Gunawan Wibisana, nalika sinengkakaken winisuda dados ratu ing negari Ngalengkadiraja anggentosi kalenggahanipun Prabu Dasamuka.

Dene wijang-wijangipun kados makaten:

1.
Laku hambeging kisma : Lire tansah murah marang sapa bae kang nyuwun den murahi. Amarga kisma iku tansah ngatonake dedanane. Tanem tuwuh cecukulan minangka bogane sagung dumadi, ora liya saka wulu wetuning bantala. Sanadyan anggane pinulasara ing janma, pinaculan, dhinudhukan, parandene kisma malah ngatonake kamurahane. Mas, sesotya, pepelikan warna-warna dadya kaskayane kang mulasara.

2.
Laku hambeging tirta : Lire : tindak anorraga, lumuh ngungkul-ngungkuli, tan ngendhak gunaning janma. Jer tirta ikui tansah watak warata tur ta dayane anggung ngasrepi dadya usadaning katoran.

3.
Laku hambeging samirana : Lire : tansah naliti sanggya sasana. Tumrap lelabuhaning Nata, tansah niti priksa marang kawula dasih, suker sakit kinawruhan sarana talaten atul. jer lakuning samirana iku anggung nusupi sanggya sasana.

4.
Laku hambeging samodra : Lire : jembar miwah sabar ing panggalih. Kamot momoting panggalih, kapanduking suka kingkin sasadone ingadu manis, datan jujul datan surut lamun kataman ing sak serik sameng dumadi. Jer samodra iku sanyata anglangut tanpa tepi, Kajogan sarah prabatang miwah tirtaning narmada pira-pira, parandene ora sesak ora luber.

5. Baca lebih lanjut

Kidung Mantrawedha


KIDUNG MANTRAWEDHA
DHANDHANGGULA.


1.

Ana kidung rumeksa ing wengi,
teguh ayu luputa ing lara,
luput ing bilahi kabeh,
jim setan datan purun,
paneluhan tan ana wani,
miwah panggawe ala,
gunaning wong luput,
geni atemahan tirta,
maling adoh tan wani perak ing mami,
tuju guna pan sirna.

2.
Sakehing lara pan samya bali,
sakeh ama pan samya miruda,
welas asih pandulune,
sakehing braja luput,
kadi kapuk tiba ing wesi,
sakehing wisa tawa,
sato galak tutut,
kayu aeng lemah sangar,
songing landhak guwane wong lemah miring,
myang pakiponing merak.

3.
Pagupakaning warak sakalir,
nadyan arga myang segara asat,
temahan rahayu mangke,
dadya sarira ayu,
ingideran pra widadari,
rineksa malaekat,
lan sagung pra rasul,
pinayungan ing Hyang Suksma,
ati Adam utekku bagendha Esis,
pangucap nabi Musa.

4. Baca lebih lanjut

Serat Wulangreh


Serat Wulangreh
Anggitan : Sri Pakubuwana IV

Kinanthi

9.
Padha gulangen ing kalbu,
ing sasmita amrih lantip,
aja pijer mangan nendra,
ing kaprawiran den kesthi,
pesunen sariranira,
sudanen dhahar lan guling.

(Atimu padha latihen supaya lantip (pinter) marang sasmita. Aja dhemen mangan lan turu. Pesunen (prihatin) awakmu kanthi nyuda mangan lan turu).

10.
Dadia lakunireki,
cegah dhahar lawan guling,
lan aja kasukan-sukan,
anganggoa sawatawis,
ala watake wong suka,
nyuda prayitnaning batin.

(Nyegah mangan lan turu supaya dadi laku (kebiasaan), lan aja dhemen seneng-seneng, oleh seneng-seneng nanging sauntara bae, jalaran seneng-seneng iku marakake suda prayitnaning ati).

11.
Yen wis tinitah wong agung,
aja sira nggunggung dhiri,
aja leket lan wong ala,
kang ala lakunireki,
nora wurung ajak-ajak,
satemah anenulari.

(Yen kowe dititahake dadi wong gedhe, aja banjur sombong.Lan aja cedhak-cedhak karo wong ala kelakuwane, jalaran ora wurung bakal nulari (kalakuwane sing ala.)

12.
Nadyan asor wijilipun,
yen kalakuwane becik,
utawa sugih carita,
carita kang dadi misil,
iku pantes raketana,
darapon mundhak ing budi.

(Sanadyan wong cilik yen kelakuwane becik, iku pantes dicedhaki. Utawa sing sugih carita sing bisa kanggo patuladhan (conto) supaya mundhak budimu (nalarmu, kelakuwanmu).

13. Baca lebih lanjut

Serat Sabda Jati


Serat Sabdajati
Anggitan : R. Ng. Ronggawarsita.


Megatruh.

1.
Aywa pegat ngudia ronging budyayu,
margane suka basuki,
dimen luwar kang kinayun,
kalis ing panggawe sisip,
ingkang taberi prihatos.

(Aja sira leren-leren anggone golek laku kang becik(slamet), dalane seneng lan slamet, supaya bisa kelakon sing digayuh. Kalis saka tindak sing ora bener. Sing sregep prihatin.)
Tegese tembung:
aywa = aja.
pegat = pedhot.
budyayu = budi + ayu = tindak, pikiran sing becik.
marga = dalan
suka = seneng
basuki = slamet.
dimen = kareben
kinayun = kayun + seselan in = dikarepake
sisip = dudu, salah, ora bener.
teberi = sregep.

2.
Ulatana kang nganti bisa kapangguh,
galedhahen kang sayekti,
talitinen aywa kleru,
larasen sajroning ati,
den tumanggap dimen manggon.

(Delengen, golekana nganti bisa ketemu, golekana sing temen, tlitinen aja nganti kleru, rasakna sajroning ati, tanggapa supaya manggon).
Tegese tembung : Baca lebih lanjut

Atur Pambagyaharja


Atur Pambagyaharja Dhumateng Tamu Ing Pahargyan Temanten

 

Assalamu’alaikum wr. wb.
Kula Nuwun !
Para Sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para Bapak, para ibu lan sederek-sederak sedaya ingkang minulya ing budhi. Para tamu lan adek-adek sedaya ingkang kula kurmati
Kula nuwun! Keparenga kula semela atur, ngempil kamardikan panjenengan sadaya rikalanipun nembe eca wawan pangandikan. Kula minangka wakil kaluwarga minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati. Sepisan ngaturaken syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, dene hajatipun Bapak Kartono sekaliyan anggenipun hamengku gati ndaupaken putranipun ingkang selisih 2 tahun sampun kalampahan dhaup kaliyan mas agus rikala dinten kamis tanggal 14 wanci jam 11 wonten ing dalemipun bapak Kartono kanthi manggih rahayu kalis ing sambekala.
Kaping kalihipun Bapak Kartono sakaluwarga ngaturaken panuwun ingkang sanget menawi para tamu sampun kersa ngrawuhi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan. Sarehning Bapak Kartono sakaluwarga mboten saged ngaturi punapa-punapa, sagetipun namung ngaturaken puji pangestuti mugi-mugi pikantuk sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti ingkang Maha Agung.
Kaping tiganipun Bapak Kartono sakaluwangsa nyuwun dedonga marang para tamu sadaya supados sri penganten sekaliyan sageda nglaksanani kekudanganipun para pini sepuh sadaya.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT, dhumateng Baca lebih lanjut

Lanjutan Purwacaraka


Hal 11-17
(2)
//Pamané budaya ambanjara kéca lathune: budaya, aku krungu yén lakoné mêngko: dhaupe narayana karo déwi rukmini putri ing kumbina. Lumrah bocah bocah ngarani naraya namaling. Aku iya wis tau nonton lakon nang kono iku, capukané kurang luwih mangkéné.
1. Jêjêr ngastina pura, prabu druyudana di adhêp pandhita druna, adipati karna, patih sangkuni lan kadang nata sawatara. Sang prabu andhawuhaké, yén panglamar rémarang kumbina, déwi rukmini arêp didhaup aké karo pandhita druna, ditampani. Nanging rukmini gawé sayêmbara, sing bisa mrêdéni: jatining lanang jati ning wadé: niku kang bakal dadi jodhoné. Aturé pandhita druna, baba iku wus katêkêm ing tangané. Mula prabu druyudana banjur dhawuh marang patih sangkuni, mêpak wadya, ngarak pandhita druna mênyang kumbina, bakal dhaup karo déwi rukmini. Druyudana jêngkar ngadhaton,
2. Kadhaton , druyudana dipethukaké pramés wari déwi banowati. Gunêm bab dhawuh ngarak pandhita druna mênyang kumbina.
3. Paséban ing jaba. Patih arya sangkuni diadhêp drusasana, jayadrata lan para kadang liyané, andhawuhaké karsa nata. Siyaga sagagam ning prang. Nulimang katjajaran druna lan adipati karna nitih rata.
4. Jêjêr ratu buta ing tanah sabrang. Gadrung kêsuwuring warta, yén rukmini kêluwih éndah ing warna. Sumêdya dilamar. Banjur nglakokaké utusan anyindikaké, sarta nuli dhawuh wadya danawa, mamanuk kimarang lakuning utusan,
5. Pranggagal, wadya bala ngastina têmpuk karo bala danawa. Sulaya ning rêmbug dadi prang, ora ana sang ungggul ora ana sing kasoran nuli padha simpang simpangan,
6. Adêgan ing pratapan wukir ra tau, bagawan Abyasasi adhêp cantrik……lan panakawan têlu: sêmar, garéng, petruk,…..winarah marang kang eéyang sang bagawan yén kumbina ana gawé parigawé, mula…..tumuli sowan mênyang kumbina.
7. Adêgan janaka ana ing alas diadhêpana kawané. Gunêm prihatin déné janaka durung klakon dhaup lan subadra. Sinamun babanyolané garéng lan pétruk, nuli kêtêkan buta dadi pêrang kêmbang.
//Kulup budaya, mangkono isih têmbungé pamané: têkané mêngko tak arah tibaa adêganing wukir ra tau, bok manawa ana wêjanganing pandhita tumrap para mudha. Sabanjur ra kowe bakal bisa meruhi dhéwé, têkan byar rai nabubar atnyceb kayon,

//Kêlakoné: Baca lebih lanjut

Purwacaraka


Transkripsi
Transkripsi adalah alih tulis naskah tanpa mengganti jenis tulisan naskah yang disalin, misalnya dari tulisan Jawa ke Jawa, dari tulisan latin ke tulisan latin.

a. Transkripsi diplomatik,yaitu alih tulis naskah tanpa mengganti jenis tulisan naskah yang disalin sesuai bentuk aslinya.

//o//purwawacana//

//nuwun tumrap tumrapipun dulaŋ ŋanjawi iŋ madya wiyata, prêlu saŋêt wontènipun sêrat waosan iŋkaŋ dhapukan saha basa punapa malih suraosipun sagêt laras kaliyan alamipun sapunika : jaman mardika, swasana nasiyonal iŋkaŋ susila.
//basapunika woh iŋ kabudayan iŋkaŋ kapara baku piyambak, déné kabudayan iŋkaŋ kêdah pinilala, kusus kêdah namuŋ kabudayan iŋkaŋ sagêd murakabi iŋ ŋakathah, tuwin wontên mumpabatipun dhatêŋ kasusilan kaluhurraniŋ budi. Lah iŋgih punika iŋkaŋ dados anycêriŋ sêdya ŋaŋgén kula kapi adraŋan dhapuk sêrat waosaréaŋgal kaŋge para mudha putri putra kita.
//kalampahnipun sagêd awujud sêrat sarta pantês kaécap punika, kabêkta sakiŋ gên kula bêgja, kasil aŋgén kula aŋgu bêlambabana dhatêŋ priyantunsêpuh iŋkaŋ sampun mardika mahambêg pinanthika wontên iŋ pacrabakan sikênong kithaklathén inggih punika radén tumêŋguŋ yasawidagda, juru ŋarrangŋiŋ sêrat sêrat iŋkaŋ dados karêmêniŋ ŋakatah, wiwit jaman watawis taun 1915 dumuginipun sapriki, kadosta:
1 // kraton powan bab patilassan patilasaniŋ sukunipun prêdilawu sisih lér.
2 // mitradarma, cariyos mitra kakalih namasaŋ kankaliyan paran, alam gégér trunajaya.
3 // purasani, sêmahipun simpên, iŋ talatah prambanan,
4 // jarot 2 jilid
5 // kirti anyjunyjuŋ drajat, satuŋgaliŋ nênêma nilar kapriyantunan botên purun magaŋ, dipun pilalah dados tukaŋ sêpêdhah.
6 // niwuŋ kuka iŋ béndha growiŋ, agambar kastraniŋ biyuŋ dateŋ anak,
//Sadaya punika wêdalan balé pustaka, basa jawi, sedereŋipun taun 1942.
//Wiwit kala samantên kéŋing winas tan pêpêt sumbar, sampun botên mêdal sêrat maosan jawi, kajawi sêrat kalih:
1. Nama pêti wasiat iŋgih sakiŋ yasawidagdan pêdalan yayasan bakti iŋ Jakarta, sampun taun 1952 punika.
2. Dongéng sato kéwan yasanpakpriyana windu winata pros dhoktor priyono, wêdalan balé pustaka 1952.
Lah sasana sastra kasêmbadana dados sêrab jawi wdaŋka 3 wiwit ŋanycik jaman mardika. Awon saé, kéŋnarêsan utawi botên punika sumaŋgakakên dhatêŋ para iŋkaŋ sudi kasduŋuni ŋandi utawi ŋagêm pintên baŋgi kêdugi nanarik sêŋsêmipun anak putu tumrap dhatêŋ éndah édiniŋ kasusastran jawi. Manawi kahupamêkna taman banjaran sari, para anak putu têmah lajêŋ sami puruna aŋiŋipuk andhaŋir ŋrapuk supados sakathah ing tatanêman pêpêthêtan sagêd subur sêgêr ngrêsêp pakén manah tuwin mêdal mumpaŋatipun,
//Déné sasana sastra punika tiyaŋ iŋgih namiŋ nama. Dumados siŋ nama limrahipun pinaŋgih sakiŋ prêntuliŋ manah utawi wêdhar ing raos botên mawi kanalar rumiyin mêŋgah iŋ têgês têgêsasipun, manawi wêdharripun punika sampun adamêl marêm mingraoa sawêg lajêŋ dipun manah bab têgêsipun sados têgês punika dhawah wdaŋkakalih, utawi namiŋ nututi. Sasana sastra manawi kanalar têgêsiŋ têmbuŋipun

Ha// sagêd atêgês : sêrat piwulaŋ. Sastra kaŋ sisi sasana.
Sastra=kitab sêrat wawaton juru mulaŋ. Nahnana=piwulaŋ.
Na//Kéŋiŋ dupun têgêsi: Baca lebih lanjut

FUNFSI SESAJI DAN MAKNA SIMBOLIK dlm TARIAN EMBLEG GENTAN, WONOSOBO


A. LATAR BELAKANG
Tarian sebagai sarana upacara memiliki beberapa fungsi, antara lain berfungsi sebagai upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa kehidupan manusia. Seorang ahli sejarah tarian dan muzik Jerman bernama C.Sachs telah memberikan definisi seni tari sebagai gerakan yang berirama. Seni tari adalah pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. Dalam kebudayaan melayu terdapat berbagai-bagai jenis tarian, sama ada tarian asli ataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur-unsur modern. Sedangkan dalam kebudayaan yang ada di Negara kita tarian masih banyak yang orisinil, belum terpengaruh oleh unsure-unsur modern.
Di era globalisasi seperti pada jaman sekarang ini masyarakat telah sedikit mengalami pergeseran dalam berbagai aspek kehidupannya tidak terkecuali pada fungsi tari dan maknanya bagi hidup mereka. Tidak dapat dipungkiri, dampak globalisasi dan kemajuan teknologi telah masuk hingga pelosok desa. Tidak terkecuali modernisasi telah dirasakan pula oleh masyarakat Dusun Gentan kecamatan Kalikajar kabupaten wonosobo.Dari sekian banyak pengaruh budaya modern dan perkembangan teknologi yang mengalir di Dusun Gentan,ternyata eksistensi tarian tradisional embleg masih bisa dipertahankan. Terbukti dengan masih cukup tingginya frekuensinya pementasan tarian tradisional embleg ini.
Kenyataan yang terlihat pada masyarakat Dusun Gentan Kecamatan kalikajar Kabupaten Wonosobo, pementasan tarian tradisional embleg masih cukup digemari karena menampilkan tontonan yang menonjolkan tindakan-tindakan yang terkadang sangat berbahaya dan sulit diterima nalar. Hal ini sesungguhnya tidak masuk akal tetapi nyata adanya. Sesaji sebagai unsur utama pada tarian embleg masih sangat berpengaruh dalam masyarakat Dusun Gentan dan mempunyai fungsi yang penting dalam setiap pementasan tarian embleg. Kenyataan ini sangat menarik untuk diteliti.
B. FOKUS PERMASALAHAN
Ada beberapa fokus penelitian yang akan dibahas tentang bentuk sesaji dan makna simbolik sesaji yang digunakan dalam tarian embleg di desa Gentan diantaranya yaitu; Baca lebih lanjut

Mengenal Alam Kelanggengan


